Meldt u hier aan!

Wanneer u hier uw gegevens invoert, krijgt u een ontvangstbevestiging, waarna u iedere maand uw stukken naar ons kunt mailen. Wij doen de rest en zorgen ervoor dat er goed geboekt wordt!

Aanvragen

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN GOEDBOEKEN.NL, HIERNA TE NOEMEN OP­DRACHT­NE­MER.

A. ALGEMEEN.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.             Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan  opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk­zaamhe­den;

2.             Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voor­gaan­de geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaam­heden zoals vermeld in de opdrachtbevesti­ging;

3.             Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stuk­ken of gege­vens­dra­gers, alsmede alle in het kader van de uitvoe­ring van de opdracht door opdracht­nemer ver­vaar­digde goederen, waaronder stukken of gegevens­dra­gers.

B. TOEPASSELIJKHEID

1.             Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkom­sten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzi­gingen in deze voor­waarden dienen door opdracht­ne­mer uitdrukkelijk en schrif­telijk te worden bevestigd.

2.             Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met op­drachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, preva­leren de alge­mene voorwaarden van opdrachtnemer.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1.             De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door op­drachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

2.             Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.             De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

1.             Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke op­dracht­nemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoe­ren van de verleende opdracht, tijdig in de gewens­te vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

2.             Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

3.             Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter be­schikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

E. UITVOERING OPDRACHT

1.             Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk reke­ning houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoe­ring van de opdracht.

2.             Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder ken­nis­geving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen opti­male uitvoering van de opdracht.

3.             Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoe­ve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbeves­tiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de admini­stratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaam­heden in inciden­tele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen die­nen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer

4.             De uitvoering van de opdracht is niet - tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld - specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal op­drachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren.

F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

1.             Opdrachtnemer is verplicht tot ge­heimhou­ding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheim­houding be­treft alle infor­ma­tie van ver­trouwelijke aard die hem door op­dracht­gever ter be­schik­king is gesteld en de door ver­werking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen opdrachtnemer een informa­tieplicht opleggen.

2.             Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermati­ge uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot indivi­du­e­le opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelij­kende doelein­den.

3.             Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

G. INTELLECTUELE EIGENDOM

1.             Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtge­ver, voor­zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2.             Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waar­on­der begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werk­wij­zen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openba­ren of te exploiteren.

3.             Het is opdrachtgever niet toegestaan die produc­ten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

H. OVERMACHT

1.             Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daar­toe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onder­neming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeenge­komen wijze na te komen.

2.             Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of ge­deelte­lijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

I. HONORARIUM

1.             Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussen­tijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijk­heid en bil­lijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

2.             Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uit­komst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtne­ming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is ver­schuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van op­dracht­gever zijn verricht.

3.             Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met ver­schot­ten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand aan op­drachtgever in rekening gebracht.

J. BETALING

1.             Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te ge­schie­den binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor­zover de be­ta­ling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op kor­ting of schuldvergelijking.

2.             Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft be­taald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag op­drachtgever de wettelijke rente in rekening te bren­gen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onver­minderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

3.             Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitenge­rech­telijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van op­drachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag.

4.             In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtge­vers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke op­dracht­gevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de beta­ling van het factuur­bedrag. 

K. RECLAME

1.             Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de ver­zenddatum van de stukken of informatie waar­over opdrachtgever reclameert, dan ­wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien op­drachtgever aan­toont dat hij het gebrek redelij­kerwijs niet eerder kon ontdekken, aan op­drachtne­mer te worden kenbaar gemaakt.

2.             Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalings­ver­plichting van opdrachtgever niet op.

3.             Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld ver­vallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame. 

L. AANSPRAKELIJKHEID

1.             Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze ver­band houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de opdrachtne­mer slechts aansprakelijk tot een maxim­um van driemaal het bedrag van het honora­rium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van op­drachtne­mer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nala­tig­heid. Op­drachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is ver­oor­zaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige infor­ma­tie heeft verstrekt.

2.             Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtne­mer, is deze nimmer aansprakelijk.

3.             Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

4.             Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdracht­ge­ver, opdrachtnemer of derden.

5.             Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat op­drachtgever aan op­drachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft ver­strekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroor­zaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtne­mer. Het voor­gaande is evenwel niet van toepassing, indien en voor­zover de opdracht strekt tot onderzoek van een jaarrekening als bedoeld in artikel 393 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

M. OPZEGGING

1.             Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeen­komst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de op­dracht is voltooid, is het bepaalde onder I, tweede lid van toe­passing.

2.             Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medege­deeld.

3.             Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij ei­sen.

N. OPSCHORTINGSRECHT

1.             Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtin­gen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtge­ver volledig zijn voldaan.

2.             Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrek­king tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen be­werking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

O. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1.             Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Neder­lands recht van toepassing.

2.             Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen op­dracht­gever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepas­sing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arron­dis­sement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.